Buluut Bilişim Teknoloji Hizmetleri ve Bilgisayar Satış Pazarlama

Link Bilgisayar İstanbul Yetkili bayisi, Yeninesil, edefter, efatura, eirsalilye, e-fatura,e-defter,e-irsaliye, Tel : 0212 258 74 99

Virüs veya siber saldırı nedeniyle defterlerin zarar görmesi halinde yapılması gerekenler

Mevcut beratlarınızın silinip defterlerinizi tekrar oluşturup beratlarını e-defter uygulamasına gönderebilmeniz için aşağıdaki yolu izlemeniz gerekmektedir.

 Muhasebe programında kaydedilen muhasebe fişlerinde herhangi bir problem yok ise aşağıdaki belgeler hazırlanıp Başkanlığımıza gönderilmelidir.

• Konuyla ilgili bir dilekçe hazırlanmalı(silme gerekçesi ayrıntılı anlatılmalı)
Aşağıda belirtilen şekilde hazırlanacak Özel amaçlı rapor ile Başkanlığa başvuruda bulunulması gerekmektedir.

YMM Özel Amaçlı raporda en az olması gereken bilgiler(silinmesi istenen aya ait defterin Borç-alacak Dip toplamları, yevmiye başlangıç-bitiş numarası, hesaplanan Kdv, İndirilecek Kdv, devreden Kdv, Ödenecek Kdv bilgileri ile bu ayın defteri yeniden oluşturulduğunda Borç-alacak Dip toplamları, yevmiye başlangıç-bitiş numarası, hesaplanan Kdv, İndirilecek Kdv, devreden Kdv, Ödenecek Kdv bilgileri yer almalıdır.
Burada bir fark oluşması halinde farkın neyden kaynaklandığı AYRINTILI olarak YMM raporunda yer verilmesi gerekmektedir. eklenecek olan hesaplar var ise bu hesapların ayrıntılı listesi YMM raporuna eklenmelidir.
Ayrıca YMM raporunun sonuç bölümünde yapılacak işlemlerin vergisel anlamda bir kayba neden olmayacağı taahhüt edilmelidir.
Yine YMM raporunda şu başlıklara yer verilmelidir;
 KDV bakımından; Yeni kayıtlarla önceden verilen beyannamedeki verginin matrahı, hesaplanan vergi ve oranı, oranlar itibariyle vergi indirimlerinin ve varsa istisnaların önceden verilen beyanname ile uyumu hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca Ba ve Bs formlarındaki belge adet ve tutarlarının yeni kayıtlarda yer alıp almadığı ve KDV beyannamesiyle uyumu araştırılmalıdır.
 Gelir vergisi Stopajı-Sigorta primleri bakımından; Zamanında verilmiş olan muhtasar beyannamedeki bilgilerin(matrah ve vergilerin) yeni kayıtlar ile örtüşüp örtüşmediği hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca muhtasar beyannamede yer alan tutarların ilgili döneme ait SGK’ya verilen bildirgeyle ve bu bildirgede yer alan tutarların yeni kayıtlarla uyumu araştırılmalıdır.

Bunun yanı sıra silinmesi talep edilen aydan önceki ve sonraki dönemlerin yevmiye başlangıç-bitiş numaraları da mutlaka eklenmelidir.

• Veri kurtarma merkezlerinden oluşan durum ile ilgili(virüs) durum tespit tutanağının alınması gerekmektedir. Hazırlanacak tespit tutanağında; incelenen diskin bilgileri, virüsün gerçekleştiği tarih, virüsün türü, işlem ile ilgili yapılan teknik çalışmalar ve işlemin sonucu hakkında mutlaka durum tespit tutanağında belirtilmelidir.
NOT: Durum tespit tutanağı ISO 9001 gibi en az bir sertifikaya sahip olan firmalardan temin edilmesi gerekmektedir.

Muhasebe programındaki muhasebe fişleri de zarar görmüş ise aşağıdaki belgeler hazırlanıp Başkanlığımıza gönderilmelidir.

• Konuyla ilgili bir dilekçe hazırlanmalı (konu ve talep mutlaka belirtilmelidir.
• Aşağıda belirtilen şekilde hazırlanacak Özel amaçlı rapor ile Başkanlığa başvuruda bulunulması gerekmektedir.

YMM Özel Amaçlı raporda;

Yeniden oluşturulacak aylara ait defterlerin borç-alacak dip toplamları, yevmiye başlangıç-bitiş numaraları, hesaplanan, indirilecek, devreden ve ödenecek KDV bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Yeni defter oluşturulduğunda mevcut belge veya beyannameler ile bir fark oluşması halinde farkın neyden kaynaklandığının, eklenecek olan kayıtlar/hesaplar var ise bu kayıtların/hesapların ayrıntılı listesinin YMM raporuna eklenmesi gerekmektedir.

YMM raporunda şu başlıklara yer verilmelidir;

 KDV bakımından; Yeni kayıtlarla önceden verilen beyannamedeki verginin matrahı, hesaplanan vergi ve oranı, oranlar itibariyle vergi indirimlerinin ve varsa istisnaların önceden verilen beyanname ile uyumu hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca Ba ve Bs formlarındaki belge adet ve tutarlarının yeni kayıtlarda yer alıp almadığı ve KDV beyannamesiyle uyumu araştırılmalıdır.

 Gelir vergisi Stopajı-Sigorta primleri bakımından; Zamanında verilmiş olan muhtasar beyannamedeki bilgilerin (matrah ve vergilerin) yeni kayıtlar ile örtüşüp örtüşmediği hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca muhtasar beyannamede yer alan tutarların ilgili döneme ait SGK’ya verilen bildirgeyle ve bu bildirgede yer alan tutarların yeni kayıtlarla uyumu araştırılmalıdır.

Ayrıca, YMM raporunun sonuç bölümünde yapılacak işlemlerin vergisel anlamda bir kayba neden olmayacağı taahhüt edilmelidir.

• Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup, hazırlanan suç duyurusu metni dilekçeye eklenmeli,
• Suç duyurusunda bulunulduktan sonra savcılık, konunun araştırılması için emniyet siber suçlar birimine bir yazı göndermekte yine bu yazıda dilekçeye eklenmelidir.
• Veri kurtarma merkezlerinden oluşan durum ile ilgili(virüs) durum tespit tutanağının alınması gerekmektedir. Hazırlanacak tespit tutanağında; incelenen diskin bilgileri, virüsün gerçekleştiği tarih, virüsün türü, işlem ile ilgili yapılan teknik çalışmalar ve işlemin sonucu hakkında mutlaka durum tespit tutanağında belirtilmelidir.
NOT: Durum tespit tutanağı ISO 9001 gibi en az bir sertifikaya sahip olan firmalardan temin edilmesi gerekmektedir

e-Defter Uygulama klavuzu

e-Defter uygulama klavuzu

18. Belge Tipi (documentType)
Muhasebe kaydına esas teşkil eden belgenin tipini gösteren alandır. XBRL GL muhasebe işlemlerini
tanımlamakta farklı muhasebe sistemlerinin kayıtlarını tek bir standartta hazırlanmasını sağlayarak veri
aktarımını kolaylaştırmakta, finansal raporların dayanağını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anlaşılır
ve analiz yapılabilir hale getirmektedir. Bu amaçla yapılacak olan muhasebe kayıtlarında kaynak belgeye ait
detay bilgileri, e-Defter uygulamasında istenilmektedir.
Ayrıca 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan ‘Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de
Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
a) Madde sıra numarası,
b) Tarih,
c) Borçlu hesap,
ç) Alacaklı hesap,
d) Tutar,
e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.” hükmü bulunmaktadır.
Dolayısıyla elektronik defter uygulamasında her bir belgeye ait bilgilerin, tek bir yevmiye kaydında gösterilmesi
esastır. e-Defter uygulamasında kullanılan standartların gereği olarak belge bilgisine ilişkin detaylar (belge tipi,
numarası ve tarihi) elektronik defterlerde gösterilmelidir. Uygulamada yer alan bazı belge tiplerinin elektronik defter
uygulamasında, nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgi aşağıda açıklanmıştır. Bu açıklamalar uygulamada yapılan
işlemlerin e-Defter uygulamasına nasıl uyumlu hale getirileceğine ilişkindir. Eğer aşağıdaki açıklamalarla alakalı Türk
Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu vb. kanunlarda uygulamaya ilişkin farklı bir hüküm var ise bu hükümlerin
uygulanacağı tabiidir. Bu belge tipi elemanına ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun
“Dikkat” satırında verilmiştir.

Defter Raporu Beratı

UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!
Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden
üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi
gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yapısı revize edilmiştir.
Bu kapsamda www.edefter.gov.tr adresinde “Defter Raporu Beratı”nın içeriği ile ilgili
detaylı bilgilere yer verilen “Defter Raporu Beratı Kılavuzu” yayımlanmıştır.
Uyumlu Yazılım Firmalarının, 31.12.2018 tarihine kadar Defter Raporu Beratı
testlerini tamamlamaları gerekmektedir.
2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili
olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter
Raporu Beratının da Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
2019/Ocak döneminden başlamak üzere Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu
Beratının da Başkanlığımıza gönderilmesi gerektiğinden; Uyumlu Yazılım hizmeti vermiş
olduğunuz e-Defter mükelleflerinin konu hakkında bilgilendirilmesi ve sahadaki ürünlerinizin
yeni yapıya uygun olarak güncellenmesi önem arz etmektedir.
Defter Raporu Beratı Kılavuzu paketine ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellefleri yeniden belirlemek amacıyla hazırlanan ve 10.08.2018 tarihinde kamuoyunun görüşüne sunulan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı gelen görüşler ve talepler çerçevesinde güncellenmiştir. Söz konusu güncelleme ile önceki taslakta belirtilen 1.1.2019 tarihi mükelleflerimizden gelen talepler dikkate alınarak 1.7.2019 olarak güncellenmiş ve bu çerçevede;

• 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2019 tarihi yerine, 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına ve 1.1.2020 tarihinden itibaren de e-Defter Uygulamasına (2018 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükellefler ise ilgili yılı izleyen 2 nci yılın başından itibaren) geçiş zorunluluğu getirilmesi,

• ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin, lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından e-Fatura ve e-Defter uygulamasına (2018 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına, 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına) geçiş zorunluluğu getirilmesi,

• E-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ları 1.7.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi,

öngörülmektedir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 30.11.2018 tarihine kadar euysal@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Link Bilgisayar, III. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansındaydı

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Kurulu tarafından Saraybosna’da geçekleştirilen 3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve MühendisliğKonferansına (UBMK 2018) Link Bilgisayar olarak katıldık.

Üçüncüsü düzenlenen konferansta Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve benzer alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanları bir araya geldi.

 

http://link.com.tr/TR-tr/link-bilgisayar,-iii-uluslararasi-bilgisayar-bilimleri-ve-muhendisligi-konferansindaydi/haber-detay/?q=510